دیپلماسی اقتصادی / سواد اقتصادی

دیپلماسی اقتصادی / سواد اقتصادی


​​​​​​​دیپلماسی اقتصادی، سیاستی است که به اداره و هدایت روابط اقتصادی بین‌الملل می‌پردازد. یکی از سیاست‌های کارآمد و راهبردی برای کسب امتیاز در صحنه رقابت اقتصاد جهانی برای پیشرفت اقتصادی، از تلاقی دو حوزه اقتصاد و سیاست خارجی با عنوان «دیپلماسی اقتصادی» حاصل می‌شود. دیپلماسی اقتصادی به دنبال تبدیل کردن منابع قدرت موجود در حوزه اقتصاد به قدرت واقعی و در نتیجه، افزایش اقتدار یک ملت است. در حال حاضر توسعه اقتصادی به مؤلفه‌ای اساسی در تعیین کارآمدی دولت‌ها و قدرتمندی کشورها تبدیل شده است، از همین رو، دغدغه اصلی دولت‌ها کسب قدرت اقتصادی از طریق فتح بازارهای جهانی شده است، بنابراین ضروری است دولت‌ها برای کسب موقعیت بهتر در سطح اقتصاد جهانی، سلسله‌ای از الزامات را برای تک‌تک نهادها و حلقه‌های تصمیم‌گیری خود در نظر بگیرند، این مهم در حیطه سیاست‌گذاری خارجی با تبیین و اجرای دیپلماسی اقتصادی محقق می‌شود. 

برچسب ها :
ارسال دیدگاه