بازنگری در شیوه‌نامه‌های کرونایی

بازنگری در شیوه‌نامه‌های کرونایی

وزیر کشور با اشاره به ضرورت رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی حتی پس از انجام واکسیناسیون عمومی گفت: طرح ممنوعیت تردد شبانه تنها برای سلامت مردم به اجرا درآمده بود و آورده مالی برای دولت نداشت. به گزارش مهر، احمد وحیدی گفت: موضوعاتی که امروز در قرارگاه مقابله با کرونا مورد بحث قرار گرفت، درباره تغییر مصوبات بود که با توجه به تغییر شرایط در یکی دو هفته آینده شیوه‌نامه‌های بهداشتی بنا بر شرایط جدید  بازنگری می‌شود.   

ارسال دیدگاه