70درصد کارمندان دولت مازاد هستند

70درصد کارمندان دولت مازاد هستند


نظام دولتی بزرگ و فربه ایران سبب شده مالیات را از تولیدکننده بگیریم پول را از بخش تولید خارج کنیم و به کارمند پشت میز نشین دولتی بدهیم؛ کارمندانی که اگر بگویم نسبت به دنیا 60 تا 70 درصدشان مازاد هستند، هیچ اغراقی به خرج نداده‌ام به عنوان مثال ژاپن دو برابر ایران جمعیت و در مجموع 400 هزار کارمند دارد، اما ما در نظام دولتی فقط 400 هزار مدیر داریم!

برچسب ها :
ارسال دیدگاه