جدول 8470

جدول 8470


​​​​​​​افقی

 1. نام پسرانه ایرانی - کشیدنی بچه - خالق تابلو «عصرعاشورا» 2. جریان هوا - درشت - ثروت 3. صدمترمربع  - عزا و ماتم - فهمیدن - حرف دوم انگلیسی 4. تکه پارچه کهنه - تسمه کمر - نت پنجم - لطیف 5. زادگاه شعرنو - دانه معطر - سوره 84 قرآن کریم 6. آفتاب - از پاپوش‌ها - عضو دستگاه تنفسی 7.صریح - دعای زیرلب - حجره - کلمه احترام‌آمیز اول اسم مردان 8. صحرایی وسیع در مصر - گل سرخ - چاشنی سرخ - خلاف‌شرع 9. ظرف رختشویی - مغازه - عقاب سیاه - گونه برجسته 10. چروک پیشانی - بعضی در کفش دارند - شکم خودرو 11. محیط پیرامون ما - بیماری تنفسی- دوتایی 12. برنج پخته - سرای مهروکین - روکش شمشیر - تندر 13.بدی - خوش‌خلق - هجرت - سرای مهروکین 14. طی‌طریق - بخیه پزشکی - کنده‌شدن هواپیما از زمین 15. نوشیدنی - غذای میانه‌روز - بیماری یرقان

عمودی
 1. پرخور - چلچله - مویز 2. رنگ فرعی دخترپسند - جزیره‌ای در شطرنج - ماده بیهوشی 3. قبل از لند می‌آید - ذکاوت - فرزند نوه - دشنام‌دادن 4.واحد شمارش احشام - بلیغ - برهنه - محکم 5. عدد ورزشی - مروارید درشت - پرورش‌دهنده احشام 6. قطعه‌چوب مثلثی شکل - گیرایی - میوه تلفنی 7.واحد واکسیناسیون - غربال - کشاورز - واحد 8. عضو پرواز - نت چهارم - ساز مثنوی - جنگی را گویند که پیامبر اعظم(ص) در آن شخصاً فرماندهی نیروها را برعهده داشتند 9. مقابل زوج - مردی که پلکش شکافته‌شده - از چین‌خوردگی‌های سطح زمین - ویتامین جدول 10. طناب - زمان بی‌پایان - زینت ناخن 11. از چهارجهت غیراصلی جغرافیایی - مایه حیات - قبل از فن می‌‍آید 12. درز و شکاف - از مبطلات روزه - پنبه‌زن - شیء و جسم 13. پهلوان - غذای میان‌روز - بی‌دینی - آب شرعی 14.مظهر سرعت - سخن و گفته - شماره 15. بادخنک و ملایم - از سرشوی‌ها - به اشتباه به آن زبانی برای برنامه‌نویسی کامپیوتری می‌گویند

برچسب ها :
ارسال دیدگاه