جدول 8417

جدول 8417

افقی 
 1. فتور – شرکت تولیدکننده بریتانیایی خودروهای اسپورت - جگر 2. باکتری میله‌ای شکل – پیشوند نداری – واحد شمارش چادر 3.برای‌اینکه – حمام بخار – ...نبین چه ریزه 4. محله و برزن – درس کشیدنی – نوعی پارچه نخی نازک آهاردار 5. معمولی – زمان مردن – طرح قدیمی دبیرستان – ضمیر خودخواهی 6. مساوی – دلداده رامین – کمتر- برجوانان عیب نیست 7.نظام اتحادی – خانه بزرگ 8. خوب – واحد طول – محنت - بخشش 9. عنوان درشت روزنامه‌ای - آرشیو 10. گودال- روشی برای پخت پلو – گذرگاه مرزی نوار غزه با مصر – گوشت ترکی 11.مایه حیات – ابزاری برای ایمنی لوازم گازسوز – پرچم – آب‌دهنده 12. عضو جونده – از تقسیمات ارتشی که از دو یا چند گردان تشکیل می‌شود – حرف هشتم الفبای یونانی 13. حافظه سخت رایانه – سخن‌چین – جمع مکسر رابطه 14.رفیق شفیق قفل – پهلوان – به‌نرمی رفتارکردن با کسی 15.پدربزرگ – هنرمند نگارگر

عمودی
 1. عنصر حیاتی – دنبال تخفیف گرفتن است 2. نام قدیم آن بیهق بوده – یار بی‌زبان – فوری 3. نیرومندشدن – ورقه آلومینیومی پیچیده – حرکت بدون پیشروی 4. درخت تسبیح – از لوازم تهویه هوای آشپزخانه – خوردن غذای اندک قبل از غذای اصلی 5.رفیق شفیق – امید – آب‌بند - گریختن 6.گلابی – دریچه هوای موتور خودرو – گیاه پارچه‌بافی 7. پیگیر – خاک – شهر کوهستانی کناره خزر در استان اردبیل 8. چغندرپخته – رسوب ته‌جوی – سربه‌راه – شیمی کربن 9. واحدی در اندازه‌گیری صفحه مانیتور – یار فنجان - گمان 10. کشف بسیارمهم زکریای رازی – مضطرب – شیره خرما 11. زدنی بهانه‌گیر – تعجب خانمانه – درز جامه - هرگردی که آن نیست 12. پایدار برسر پیمان – شوم – پسوند شباهت 13. رنگ فرنگی – مسافر – بازی الکترونیکی بازنشسته 14. از نزولات پربرکت آسمانی – آراسته – برداشت ادبی 15. پایتخت هند  - عاقبت اندیشی

برچسب ها :
ارسال دیدگاه