تعطیلی برخی پایگاه‌های اورژانس تهران

تعطیلی برخی پایگاه‌های اورژانس تهران

یحیی صالح طبری، سرپرست اورژانس تهران به ایسنا می‌گوید: کمبود نیروی انسانی در پایتخت کاملاً احساس می‌شود و به همین دلیل برخی پایگاه‌ها تعطیل شده است. اگر هر سال کمتر از ۵۰۰ نیروی بومی برای تهران تربیت کنیم مطمئناً دو یا سه سال بعد به بن‌بست بسیار جدی می‌رسیم.

ارسال دیدگاه