حمله سایبری به ایران کار اسرائیل بود

حمله سایبری به ایران کار اسرائیل بود

روزنامه نیویورک تایمز گزارشی به قلم رونن برگمن 
نویسنده کتاب «برخیز و اول تو بکش» درباره حمله سایبری اخیر به جایگاه های سوخت در ایران، به نقل از مقامات وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که این حمله از سوی اسرائیل انجام شده است.

ارسال دیدگاه