ماهیگیری ضد انقلاب از تنش آبی
فراخوان‌ها برای التهاب آفرینی در اصفهان و مشهد به نتیجه نرسید