الزامات عبور از بحران آب

مدتی است در مناطق مختلف کشور شاهد اعتراض‌‌های مردمی به وضعیت کمبود آب هستیم. چالش آب، بحران آب، بحران مدیریت آب و تنش آبی و یا هر عنوان دیگری که می‌شود روی وضع موجود آب در کشور گذاشت همه به یک مشکل اساسی اشاره می‌کنند؛ آب هست ولی کم است. این عبارت کوتاه حرف‌های زیادی درون خود نهفته دارد.

الزامات عبور از بحران آب

مدتی است در مناطق مختلف کشور شاهد اعتراض‌‌های مردمی به وضعیت کمبود آب هستیم. چالش آب، بحران آب، بحران مدیریت آب و تنش آبی و یا هر عنوان دیگری که می‌شود روی وضع موجود آب در کشور گذاشت همه به یک مشکل اساسی اشاره می‌کنند؛ آب هست ولی کم است. این عبارت کوتاه حرف‌های زیادی درون خود نهفته دارد.