همه چیز درباره نهضت ملی مسکن
3 روز تا پایان مهلت نام‌نویسی مردم برای قرار گرفتن در طرح دولت باقی مانده است

عزم جزم دولت برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی تا ۱۴۰۴ در قالب طرح نهضت ملی مسکن امید مردم برای خانه‌دار شدن را بیشتر کرده است اما جدا از برخی ابهام‌ها و انتقادها نسبت به تبعات یا شیوه ساخت مسکن توسط دولت آیا مردم از این طرح نیز استقبال کرده‌اند؟ نام‌نویسی متقاضیان از روز چهارشنبه ۲۸ مهر آغاز شد و به گفته دولت آن‌ها یک ماه فرصت ثبت درخواست داشتند، با این حال در ۱۷ روز ابتدایی فقط ۸۵۰ هزار نفر ثبت‌نام کرده‌اند.

همه چیز درباره نهضت ملی مسکن
3 روز تا پایان مهلت نام‌نویسی مردم برای قرار گرفتن در طرح دولت باقی مانده است

عزم جزم دولت برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی تا ۱۴۰۴ در قالب طرح نهضت ملی مسکن امید مردم برای خانه‌دار شدن را بیشتر کرده است اما جدا از برخی ابهام‌ها و انتقادها نسبت به تبعات یا شیوه ساخت مسکن توسط دولت آیا مردم از این طرح نیز استقبال کرده‌اند؟ نام‌نویسی متقاضیان از روز چهارشنبه ۲۸ مهر آغاز شد و به گفته دولت آن‌ها یک ماه فرصت ثبت درخواست داشتند، با این حال در ۱۷ روز ابتدایی فقط ۸۵۰ هزار نفر ثبت‌نام کرده‌اند.