سرگردانی مستأجران در هفت‌خان ودیعه
گزارشی از کارشکنی بانک‌ها برای پرداخت وام مسکن اجاره‌ای

سخت‌گیری بانک‌ها در تمامی بانک‌ها کارمندان رسمی در اولویت وام‌دهی قرار دارند و در هرصورت وجود دو ضامن رسمی که درون‌شهر محل خدمت ساکن هستند و بازنشسته نشده‌اند و دسته‌چک صیادی هم داشته باشند، الزامی است.

سرگردانی مستأجران در هفت‌خان ودیعه
گزارشی از کارشکنی بانک‌ها برای پرداخت وام مسکن اجاره‌ای

سخت‌گیری بانک‌هادر تمامی بانک‌ها کارمندان رسمی در اولویت وام‌دهی قرار دارند و در هرصورت وجود دو ضامن رسمی که درون‌شهر محل خدمت ساکن هستند و بازنشسته نشده‌اند و دسته‌چک صیادی هم داشته باشند،

سرگردانی مستأجران در هفت‌خان ودیعه
گزارشی از کارشکنی بانک‌ها برای پرداخت وام مسکن اجاره‌ای

سخت‌گیری بانک‌هادر تمامی بانک‌ها کارمندان رسمی در اولویت وام‌دهی قرار دارند و در هرصورت وجود دو ضامن رسمی که درون‌شهر محل خدمت ساکن هستند و بازنشسته نشده‌اند و دسته‌چک صیادی هم داشته باشند، الزامی است.