تنش آبی را به دانش‌بنیان‌ها بسپارید
چرا ۳۵۰ محصول علمی برای حل مشکلات حوزه آب، تجاری سازی نمی‌شود؟

ایران روی کمربند خشک و نیمه‌خشک قرار گرفته است و تنش‌های خشکسالی به‌شدت آن را تهدید می‌کند.

تنش آبی را به دانش‌بنیان‌ها بسپارید
چرا ۳۵۰ محصول علمی برای حل مشکلات حوزه آب، تجاری سازی نمی‌شود؟

ایران روی کمربند خشک و نیمه‌خشک قرار گرفته است و تنش‌های خشکسالی به‌شدت آن را تهدید می‌کند.