دردسرهای اجرای یک مصوبه برای کارخانه‌های آرد
آیا فشار جهاد کشاورزی استان روی واحد‌های فروشنده سبوس قانونی است؟

وی ادامه داد: دلیل این کار هم جلوگیری از ایجاد بازارسیاه و حاشیه سودی بود که به جیب دلالان می‌رفت. از سوی دیگر این کار موجب می‌شد تا بخشی از زیان‌های مادی که کارخانه‌های آرد در این شرایط اقتصادی متحمل شده بودند جبران شود. این بخشنامه که از سوی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران به صورت رسمی به کارخانه‌ها ارسال شده بود، مانند دیگر بخشنامه‌هایی که تا کنون به دست ما می‌رسید ملاک عمل قرار گرفت. براساس این بخشنامه قانونی کارخانه‌های آرد هم اقدام به فروش سبوس خود به قیمتی در حدود 35 هزار ریال کردند.

دردسرهای اجرای یک مصوبه برای کارخانه‌های آرد
آیا فشار جهاد کشاورزی استان روی واحد‌های فروشنده سبوس قانونی است؟

وی ادامه داد: دلیل این کار هم جلوگیری از ایجاد بازارسیاه و حاشیه سودی بود که به جیب دلالان می‌رفت. از سوی دیگر این کار موجب می‌شد تا بخشی از زیان‌های مادی که کارخانه‌های آرد در این شرایط اقتصادی متحمل شده بودند جبران شود. این بخشنامه که از سوی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران به صورت رسمی به کارخانه‌ها ارسال شده بود، مانند دیگر بخشنامه‌هایی که تا کنون به دست ما می‌رسید ملاک عمل قرار گرفت. براساس این بخشنامه قانونی کارخانه‌های آرد هم اقدام به فروش سبوس خود به قیمتی در حدود 35 هزار ریال کردند.

دردسرهای اجرای یک مصوبه برای کارخانه‌های آرد
آیا فشار جهاد کشاورزی استان روی واحد‌های فروشنده سبوس قانونی است؟

وی ادامه داد: دلیل این کار هم جلوگیری از ایجاد بازارسیاه و حاشیه سودی بود که به جیب دلالان می‌رفت. از سوی دیگر این کار موجب می‌شد تا بخشی از زیان‌های مادی که کارخانه‌های آرد در این شرایط اقتصادی متحمل شده بودند جبران شود. این بخشنامه که از سوی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران به صورت رسمی به کارخانه‌ها ارسال شده بود، مانند دیگر بخشنامه‌هایی که تا کنون به دست ما می‌رسید ملاک عمل قرار گرفت. براساس این بخشنامه قانونی کارخانه‌های آرد هم اقدام به فروش سبوس خود به قیمتی در حدود 35 هزار ریال کردند.