چرخ راه‌آهن سخت می‌چرخد
صنعت حمل و نقل مسافری ریلی همزمان با کرونا درگیر هزینه‌های نوسازی و بازسازی است

افزایش هزینه‌ها، کاهش بازدهی و جذابیت اقتصادی، سرمایه‌گذاری در صنعت حمل ‌و نقل مسافری ریلی را به‌عنوان امن‌ترین وسیله و پیشران توسعه اقتصادی کشور از صرفه انداخته و شرکت‌های فعال در این حوزه را نیز به ستوه آورده است.

چرخ راه‌آهن سخت می‌چرخد
صنعت حمل و نقل مسافری ریلی همزمان با کرونا درگیر هزینه‌های نوسازی و بازسازی است

افزایش هزینه‌ها، کاهش بازدهی و جذابیت اقتصادی، سرمایه‌گذاری در صنعت حمل ‌و نقل مسافری ریلی را به‌عنوان امن‌ترین وسیله و پیشران توسعه اقتصادی کشور از صرفه انداخته و شرکت‌های فعال در این حوزه را نیز به ستوه آورده است.