زنان شاغل در دوقطبی کار یا مادری
تأملی بر یک ایراد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

گرچه تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت سرانجام به تصویب رسید و با ابلاغ آن، بخشی از نگرانی‌های حوزه جمعیتی پایان یافت، اما با این حال به نظر می‌رسد این قانون هنوز در پاره‌ای از موارد نتوانسته است به چگونگی اجرای موضوعاتی همچون اشتغال زنان که تمایل به فرزندآوری دارند پاسخ دهد.

زنان شاغل در دوقطبی کار یا مادری
تأملی بر یک ایراد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

گرچه تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت سرانجام به تصویب رسید و با ابلاغ آن، بخشی از نگرانی‌های حوزه جمعیتی پایان یافت، اما با این حال به نظر می‌رسد این قانون هنوز در پاره‌ای از موارد نتوانسته است به چگونگی اجرای موضوعاتی همچون اشتغال زنان که تمایل به فرزندآوری دارند پاسخ دهد.