شکست پروژه مقصرنمایی ایران در مذاکرات وین

در روزهای گذشته، رسانه‌های غربی تلاش کردند تا با ترسیم یک تصویر غیرواقعی از خواسته‌ها و ترکیب تیم مذاکره‌کننده ایران، گفت‌وگوها را از پیش شکست‌خورده و ایران را عامل شکست مذاکرات معرفی کنند.