اصول انجام درست معامله ملک 

اصول انجام درست معامله ملک 


احراز سمت فروشنده
در صورتی که شخص امضاکننده خود مالک نیست، بلکه وکیل، ولی یا قیم مالک است، بررسی دلایل احراز سمت آن‌ها توسط خریدار لازم است. مثلاً اگر فرد امضاکننده ولی مالک است، خریدار باید اطمینان یابد که در زمان امضای قولنامه توسط ولی، کودک بالغ نشده است. زمانی که امضاکننده قیم مالک است، باید روشن شود که آیا قیم به تنهایی حق فروش مال وی را دارد یا با دخالت مقام قضایی چنین حقی برای او در نظر گرفته شده است. 

پرداخت نکردن کل قیمت معامله
خریدار تا زمانی که مورد معامله را دریافت نکرده یا اینکه مورد معامله با سند رسمی به وی منتقل نشده است، از پرداخت کل قیمت خودداری کند.
در پرداخت مابقی قیمت از طرف خریدار، تعیین زمان و ذکر این نکته که در صورت عدم پرداخت در تاریخ مقرر، فروشنده می‌تواند فسخ معامله را اعلام کند، الزامی است.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه