صدیق کل‌امریء عقله و عدوه جهله

صدیق کل‌امریء عقله و عدوه جهله


دوست هر آدمى، خرد اوست و دشمن او بى خردى اش است.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه