printlogo


پاداش انسان روزه‌دار


کسی که برای رضای پروردگار روزه می‌گیرد، پاداش او بهشت و رهایی از وحشت قیامت و جهنم است. برخوردها با ماه رمضان به چهار صورت است. دسته نخست، عاشقانه است، برای مثال برخورد پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) و مؤمنان، عاشقانه به استقبال ماه مبارک رمضان می‌رفتند. دسته دوم ناراحت به استقبال ماه مبارک رمضان می‌روند. آنان روزه می‌گیرند اما همواره از اینکه روزه می‌گیرند ناراحت هستند. دسته سوم بی‌تفاوت هستند و مهم نیست برایشان ماه رمضان بیاید و برود و دسته آخر عناد دارند و عمداً حرمت این ماه رمضان را می‌شکنند.
جابر بن عبدالله انصاری نقل می‌کند: پیامبر(ص) فرمودند کسی که 6چیز را در ماه مبارک رمضان رعایت کند، آمرزیده می‌شود. ابتدا شامل حفظ دین می‌شود، انسان باید همواره دین خود را حفظ کند و دیگر خویشتن‌داری، رسیدگی به نزدیکان، اذیت نکردن همسایه، مراعات حال مردم و مراقبت از زبان است.