printlogo


صدای مردم/ شماره پیامک: 30004567


9300037835 غفلت، واژه مناسبی برای توجیه جرم کاشفان حجاب نیست؛ چون تمام جرایم هم ریشه در غفلت آدمی دارد!
9220009239 حمایت ازحقوق بگیران ورفع هرنوع مانعی که سبب اخلال وفشاردرچرخه زندگیشان می‌شود کار بزرگ جهادی است که آثار خیرش نه تنهابرخودشان بلکه برهمگان مترتب خواهدشد.
9930007077 بانک صادرات  می‌گوید مبالغ پایین‌تراز 50هزارتومان پیام نمی‌آید (بااینکه هزینه ارسال پیامک رادریافت کرده است).
9200004838 ماه است بازنشستگان مهر1401 ومشمول رتبه بندی طبق مصوبه مجلس از31شهریور 1400 رتبه شان و احکامشان به بهانه عدم تسویه سهم صندوق بازنشستگی توسط وزیر آموزش و پرورش وعدم دادن اعتبار توسط رئیس برنامه وبودجه تأثیر داده نشده است ومیزان حقوق وپاداش آخر خدمتمان روی هواست وسازمان بازنشستگی اجازه اصلاحیه احکام بابت رتبه بندی به وزارت آموزش و پرورش نمی‌دهد.