printlogo


طرح جدید اتحادیه اروپا برای کمک به اوکراین


رویترز گزارش داده اعضای اتحادیه اروپا اقداماتی را برای دور زدن حق وتو مجارستان در این اتحادیه برای تداوم حمایت‌هایش از اوکراین در نظر گرفته‌اند. بر اساس پیشنهاد اتحادیه اروپا، کشورهای این اتحادیه می‌توانند در قالب تنظیم بسته‌های کمکی، به اوکراین ۵۰میلیارد یورو معادل 53.4میلیارد دلار کمک کنند، حتی اگر مجارستان بخواهد کمک به اوکراین را وتو کند.