printlogo


برنامه‌ریزی برای خودکفایی حدود 8 هزار خانواده زیر پوشش


مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان رضوی گفت: بیش از ۵۰ درصد خانواده‌های زیر پوشش کمیته امداد در استان سالمند هستند. سال پیش 8 هزار خانواده‌ای که مستعد اشتغال بودند، در سال جاری خودکفا شدند و امسال هم برنامه‌ریزی کردیم ۸ هزار خانواده را توانمند کنیم.
رضا سلم‌آبادی افزود: سال گذشته بیش از ۱۷ هزار فقره تسهیلات اشتغال پرداخت 
شده است.