printlogo


وضع مدارس تا حذف کنکور بهتر نمی‌شود!

یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش به فارس گفت: برای اینکه بتوانیم برنامه مدرسه را درست کنیم باید مدرسه‌محوری را به صورت واقعی پیاده کنیم. مدرسه‌محوری در یک قالبی به عنوان مدرسه صالح آمده است. مدرسه‌ای که تعاون و مشارکت در آن است، اخلاق در آن حاکم است و در این مدرسه رقابت سالم وجود دارد.
وی در ادامه بیان کرد: در حال حاضر همه رقابت می‌کنیم تا به کنکور برسیم؛ تا این مانع برداشته نشود، مدارس ما بهتر نخواهد شد. پس نکته نخست مدرسه‌محوری و دوم، توانمندی مدیران و معلمان است. از سوی دیگر آموزش و پرورش باید از دستگاه‌ها و نهادهای دیگر کمک بگیرد.