برنامه دولت برای مدیریت بازار ارز

برنامه دولت برای مدیریت بازار ارز


سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت درباره مدیریت بازار ارز در سال جاری گفت: امسال از سه منظر بازار ارز مدیریت خواهد شد؛ نخست، تقاضای تجاری ارز با حدگذاری‌هایی انجام خواهد شد و وزارت صمت و جهاد کشاورزی بر این امر نظارت می‌کنند. دوم، تقاضاهای غیرتجاری و سفته‌بازانه از طریق تقویت حکمرانی ریال دنبال خواهد شد و سوم آنکه افزایش عرضه ارز هم در جهت افزایش انگیزه صادرکنندگان غیرنفتی برای بازگشت ارز صادراتی در دستور کار خواهد بود.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه