لكل شيء زكاة و زكاة الأبدان الصيام

لكل شيء زكاة و زكاة الأبدان الصيام


هر چيزى زكاتى دارد و زكات بدن‌ها روزه است.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه