عمل به گفته‌های الهی، عامل هدایت انسان است

عمل به گفته‌های الهی، عامل هدایت انسان است


اگر می‌خواهیم در زندگی هدایت شویم‌، باید به اخبار و گفته‌های خداوند گوش دهیم.
زندگی انسان‌ها با اخبار تنظیم می‌شود. خداوند می‌فرماید سه خبر وجود دارد؛ خبر اول، خبر از سمت خداوند و اولیای خداوند است که قطعاً راست و هدایتگر است.
خبر دوم مربوط به حرف‌های شیطان است که حتی اگر راست گفت هم نباید حرف‌های شیطان را باور کنیم، چرا که او دشمن ماست. همان‌طور که در آیه۱۴۲ سوره انعام آمده شیطان در روز قیامت می‌گوید من به شما دروغ گفتم و صرفاً دعوتتان کردم، این خودتان بودید که دعوت من را اجابت کردید.
دسته سوم مربوط به اخبار مشکوک است که این اخبار همان حرف‌های مردم است. در آیه۱۲سوره حجرات آمده، حرف‌های مردم آدم را سردرگم می‌کند و بدانید در روز قیامت همین مردم فرار می‌کنند.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه