صلة الارحام تزکی الاعمال و تنمی الاموال و تدفع البلوی و تنسی ء الاجل 

صلة الارحام تزکی الاعمال و تنمی الاموال و تدفع البلوی و تنسی ء الاجل 


ارتباط با خویشان اعمال را پاکیزه می‌کند، دارایی‌ها را افزایش می‌دهد و بلاها را دور می‌کند و مرگ آدمی را به تأخیر می‌اندازد.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه