زینوا اعیادکم بالتکبیر

زینوا اعیادکم بالتکبیر


اعیاد خود را با یاد و ذکر عظمت خدا زینت دهید.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه