خودروسازی/ سواد اقتصادی

خودروسازی/ سواد اقتصادی


هرچنــد در حــال حاضــر 29 خودروســاز (عمدتــاً مونتــاژکار) در کشــور فعــال هســتند، امــا حجــم بــازار خودروســازان غیردولتــی بســیار کــم اســت. اگرچه از منظــر علــم اقتصــاد، انحصــار در صنعــت خــودرو ایــران وجــود دارد، امــا ایــن انحصــار یــک انحصــار طبیعــی اســت. اگــر بخواهیـم داخلـی‌سـازی در صنعـت خـودرو همچنـان بالا باشـد، بـا توجـه بـه هزینه‌هـای صنعـت خـودرو در ایـران بهتریـن و کاراتریـن اقـدام بـرای کاهـش هزینـه تمـام‌شـده محصـولات در درازمـدت ایـن اسـت کـه ایـن محصـولات تنهـا در یـک شـرکت تولیـد شـوند، چـراکـه حجـم تولیـد خـودرو در ایـران طـی سـال‌های اخیـر بیـن 600 هـزار تـا 6/1میلیــون دســتگاه در ســال بــوده اســت و قابــل مقایســه بــا حجــم تولیــد شــرکت‌های مهــم بین‌المللــی نیســت. از طرفـی بـا توجـه بـه مسـائل سیاسـی امـکان صـادرات خـودرو بـا حجـم بالا از کشـور مـا سـلب شـده اسـت. 

برچسب ها :
ارسال دیدگاه