جدول 8579

جدول 8579


​​​​​​​افقی:

1. قدما به سرزمین ما می‌گفتند - دیكتاتور تركیه هم‌عصر رضاخان 
2.مار عظیم‌الجثه خطرناك – جیحون - بخل‌داشتن 3. اشاره به جمعی دور – افتخار - پشته خاك 4. نمایندگان – دورویی - برنج‌پخته 5. كشور یخ‌بسته – پول - ستایش ... را كه بنمود راه 
6. از گرسنه خبرندارد - بسیار سرخ‌رنگ - ترقی‌دادن 7. پسوند مصدرجعلی - از قوای چهارگانه ارتش - شیشه نشكن ساختمانی 8. مادر - راه نیست 
09‌شیعه جعفری را گویند – خجسته - پسوند شباهت 10. نقاش هلندی سبك پسادریافتگر – مرداب - از چهارعمل اصلی ریاضیات 11. رودخانه طویل اروپایی - یك تركی - آن‌چه از انسان به‌جا ماند 12. افسانه – عهد - درنگ‌كردن 
13. زیرپا مانده - مارپیچ كوچك در اسكی - «فلفل» ازهم پاشیده 14. پارچه‌ای كه برسر بندند - مخفف بدتر - قوت لایموت 15. انیمیشن - شهری در بخش مركزی فریمان در خراسان‌رضوی

عمودی:
1. سرباززدن - ماده‌ای در سیب كه در پیشگیری از تحلیل‌رفتن بافت عضلانی بدن مفیداست 2. پلاستوفوم - پایتخت كشور بحرین 3. شیوه پیشنهادی برای انجام كاری – مسری - مروارید درشت 4. درختی از تیره غان‌ها بومی مناطق شمالی ایران - دشت پهناور - از افعال ربطی 5. بوی ماندگی - از انواع رنگ‌های شیمیایی - اتاق پشتی 6. خورشید – مهیا - ترازكار 7. صدای سركشیدن مایعات - جمله قرآنی - مراقبت از بیمار 8. كثرت - آهوی تركی 09 صادره - ابزاركار باغبان - میوه تازه‌رس 10. رفتار بد – جیوه - ابزار سوراخ‌كردن سطوح سخت 
11. فیلم كوتاه تبلیغاتی – بندباز - نشان‌مفعول 12. غمگین - چهارمین حاكم بنی‌امیه - سخن و گفته 13.خط‌كش هندسی - نقاشی از چهره - غیب‌شدن ناگهانی كسی 14.برخوردكردن دو خط در یك‌نقطه - مرگ موش 15. واحد مصرف برق - پس‌از غر می‌آید

برچسب ها :
ارسال دیدگاه