فالحح علیه فی المساله یفتح لک ابواب الرحمه

فالحح علیه فی المساله یفتح لک ابواب الرحمه


در مسئلت از خدا پافشارى كن تا درهاى رحمت به رويت گشوده شود.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه