فرصت‌ها را دریاب

فرصت‌ها را دریاب

حجت‌الاسلام شریفیان


جریان انبیا(ع) همیشه دشمنانی هم دارد ... از ابتدا که حضرت آدم پایش را گذاشت روی زمین، به او وعده دادند در مقابل تو دشمنی و دشمنان هستند. دشمنی، جریان کفر و شرک است که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند خیلی پیچیده شده و تبدیل شود به نفاق که این به یک معنا مدل پیچیده کفر است. یعنی گاه می‌آید و  خودش را در قالب طرفداری از انبیا(ع) نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد. دشمنی وقتی پیچیده شد در قالب فتنه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ خودش را نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد. فتنه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ هم جلوه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلفی دارد... خداوند متعال در میدان درگیری با جریان کفر و فتنه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از یک گروه رونمایی کرده که این‌ها مجاهدین صحنه فتنه هستند. فتنه صحنه‌‌ای است که دو لبه دارد یک لبه آن رشد انسان است. اگر انسان به دنبال انبیا(ع) حرکت کند و مسیر آن‌ها را برود، در جریان فتنه بزرگ می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. یک لبه دیگر فتنه زمین خوردن انسان است. انسان اگر در فتنه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کم بیاورد و دستش از دست انبیا(ع) جدا بشود زمینگیر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود و می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند خیلی عواقب بدی برای انسان داشته باشد. مثل پل صراط که شما باید از یک محیطی عبور کنید... محیطی که هر سویش جهنم است... یعنی شما از وسط یک آتشی باید عبور کنید. اگر این مسیری که ما برایتان طراحی کردیم خوب دنبال بکنید بدون آسیب از این محیط عبور می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنید. در روایت دارد یکی مثل برق عبور می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند، در چشم به هم زدنی... یک عده هم هستند عبورشان با مصیبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ همراه است... افتان و خیزان هستند، آسیب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینند. مجاهدین وسط فتنه چه کسانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ هستند؟ کسانی که عبورشان در این فتنه عبوری بدون آسیب است، به تعبیر امروزی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گویند الگو و اسوه... مجاهد یک چنین آدمی است. مجاهد فقط خودش نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رود. طی طریق فقط نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند بلکه راه را برای بقیه باز می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. به این می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گویند شفاعت. شفاعت از جنس یک افق بلندی از پرستش است که راه بندگی و پرستش دیگران را باز کند. اما امروزه جهاد چگونه باید باشد و مجاهد این عرصه کیست؟
رهبری فرمودند: جهاد تبیین، ولی ما فقط روی تبیینش ایستادیم و از جهادش غفلت کردیم. یعنی فراموش کرده بودیم که مأموریت تبیین، جهاد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهد... یکی از ویژگی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مجاهدین هم این است که اهل سبقت هستند. سبقت یعنی در محیط‌‌هایی بروند که هر کسی نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رود. بارهایی را بردارند که هر کسی برنمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دارد. سرعت در کار هم دارد... مجاهد این پا و آن پا نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند که فرصت از دست برود. فرصت را می‌شناسد و آن را درمی‌یابد... توصیه من به دوستان و مسئولانی که بارها به من گفته‌اند توصیه‌ای بکن... این است که در مسئولیتت، فرصت را دریاب... .

برچسب ها :
ارسال دیدگاه