هزینه فرصت/ سواد اقتصادی

هزینه فرصت/ سواد اقتصادی


فرض کنید شما یک زمین کشاورزی دارید، در این زمین شما هم می‌توانید گوجه بکارید و هم سیب‌زمینی. سرمایه کاشت هر دو محصول یکسان است. حال انتخاب شما در این مورد تصمیم برای کشت گوجه یا سیب‌زمینی است. از کشت گوجه ۵۰ تن محصول حاصل می‌شود و اگر سیب‌زمینی بکارید ۷۰ تن محصول بدست خواهید آورد. هزینه تولید هر دو محصول که یکسان است، اما قیمت این دو محصول باید به نسبت هفت به پنج گوجه به سیب‌زمینی باشد. در این صورت شما چه گوجه بکارید و چه سیب‌زمینی سود یکسانی بدست می‌آورید. اما اگر تولید گوجه را به سیب‌زمینی ترجیح داده و مشخص شود در بازار، گوجه به قیمت تنی یک میلیون تومان و سیب‌زمینی تنی ۸۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد، با تولید گوجه ۵۰میلیون تومان نصیب شما شده است و اگر سیب‌زمینی کشت می‌کردید ۵۶میلیون تومان نصیب شما می‌شد. تحت این شرایط هزینه فرصت از دست رفته تولید سیب‌زمینی برای شما ۶میلیون تومان خواهد بود.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه