امنیت غذایی / سواد اقتصادی

امنیت غذایی / سواد اقتصادی


​​​​​​​امنیت غذایی بنا بر تعریف سازمان ملل، دسترسی همه مردم به غذای کافی در تمام اوقات برای داشتن یک جسم سالم است و سه عنصر مهم آن؛ موجود بودن غذا، دسترسی به غذا و پایداری در دریافت غذا هستند. موجود بودن غذا شامل میزان مواد غذایی در مرزهای ملی از طریق تولید داخلی و واردات مواد غذایی است. دسترسی به غذا شامل دسترسی فیزیکی و اقتصادی به منابع، برای تأمین اقلام غذایی مورد نیاز جامعه است. پایداری در دریافت غذا عبارت است از: ثبات و پایداری دریافت ارزش‌های غذایی مورد نیاز جامعه. امنیت غذایی زمانی تأمین می‌شود که سرانه سبد غذایی خانواده به صورت صحیح انتخاب، تهیه و برای افراد خانواده کافی و به صورت صحیح طبخ شود تا عناصر و مواد غذایی سالم و صحیح به سلول‌ها و اندام‌های بدن برسد. دویچه بانک آلمان در تحقیقی که انجام داده به این نتیجه رسیده است که رشد پایدار در بخش کشاورزی نقش مؤثری در حفظ امنیت غذایی جهان خواهد داشت.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه