لا یسلم احد من الذنوب حتی یخزن لسانه

لا یسلم احد من الذنوب حتی یخزن لسانههیچ کس 
تا زبانش را نگه‌ندارد از گناهان در امان نیست.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه