گروه C

گروه C


سه‌شنبه  1 آذر - 13:30
آرژانتین - عربستان

سه‌شنبه  1 آذر - 19:30
لهستان - مکزیک

شنبه  5 آذر - 16:30
عربستان - لهستان

شنبه  5 آذر - 22:30
آرژانتین - مکزیک

چهار‌شنبه  9 آذر - 22:30
مکزیک - عربستان

چهار‌شنبه  9 آذر - 22:30
آرژانتین - لهستان

برچسب ها :
ارسال دیدگاه