پایه کار محبت

پایه کار محبت


​​​​​​​پایه کار محبت، روی این دور می زند که با مردم به مروت و گذشت رفتار کنیم. اگر کسی از خانه اش به خیر دیگران بیرون نیاید، در مسلمانیش باید شک کرد. (پندهای آسمانی، قم؛ نور معارف، 1396)

برچسب ها :
ارسال دیدگاه