سل عن الرفیق قبل الطریق و عن الجار قبل الدار

سل عن الرفیق قبل الطریق و عن الجار قبل الدار


​​​​​​​پيش از سفر ، از همسفر جويا شو و پيش از 
[خريد] خانه ، ببين همسايه‌ات كيست .

برچسب ها :
ارسال دیدگاه