المؤمن مثل کفتی المیزان کلما زید فی ایمانه زید فی بلائه  

المؤمن مثل کفتی المیزان کلما زید فی ایمانه زید فی بلائه  


مؤمن مانند 
کفه های ترازو است، هر چه ایمانش افزوده شود بلاها و آزمایش‌هایش 
بیشتر مى شود.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه