عونک للضعیف من افضل الصدقه

عونک للضعیف من افضل الصدقه


بهـترين نـوع صـدقـه، این است که ناتوان را یاری کنی.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه