جایگزین کنکور از آنچه هست بدتر نشود!
وزیر آموزش و پرورش:

یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش به فارس گفت: هر سال در کنکور تکانه‌های عاطفی را به بچه‌ها وارد می‌کنیم و هیچ‌کس در خانواده‌ای نیست که از کنکور آسیب ندیده باشد.