پیر شعر افغانستان
به یاد 70 سال شاعری «فدایی هروی»

من آن چکامه‌‌سرا عندلیب خوش‌‌نفسمکه صحن گلشن قدس است صحنه‌‌ قفسمبه اوج قاف قناعت عدیل عنقایمنه بر بساط مُذِلَّت نشسته چون مگسماین بیت‌ها از آنِ شاعری است که روز پنجشنبه از این جهان رفت؛ براتعلی فدایی هروی، شاعر پیشکسوت افغانستان. کسی که با نزدیک به 70سال شاعری و شاعرپروری، همواره در شعر این کشور و به‌خصوص در شهر هرات فعال بوده است.