خروج از زیر بلیت ملکه
«باربادوس»قدیمی ترین مستعمره انگلیس رسماً از این کشور جدا شد

«امپراتوری‌ای که خورشید در آن هرگز غروب نمی‌کند!» این جمله پرطمطراق تفسیری کوتاه از شکوه حکومتی بود که روزگاری سرزمین‌های مستعمراتی‌اش از شرق تا غرب عالم کشیده شده بود. حال نه تنها مدت‌هاست تاریخ مصرف این جمله به پایان رسیده بلکه بریتانیا هر روز شاهد افزایش موج جدایی‌طلبی در دیگر قلمروهای مستعمراتی خود است.

خروج از زیر بلیت ملکه
«باربادوس»قدیمی ترین مستعمره انگلیس رسماً از این کشور جدا شد

«امپراتوری‌ای که خورشید در آن هرگز غروب نمی‌کند!» این جمله پرطمطراق تفسیری کوتاه از شکوه حکومتی بود که روزگاری سرزمین‌های مستعمراتی‌اش از شرق تا غرب عالم کشیده شده بود. حال نه تنها مدت‌هاست تاریخ مصرف این جمله به پایان رسیده بلکه بریتانیا هر روز شاهد افزایش موج جدایی‌طلبی در دیگر قلمروهای مستعمراتی خود است.