زنگ تفریح زلزله!
کارشناسان از ضرورت تغییر روند برگزاری مانور زلزله و ایمنی در مدارس می‌گویند

ایران روی یکی از دو کمربند زلزله‌خیز جهان واقع شده است. کمربندی که 90 درصد خاک کشورمان را دربرمی‌گیرد. به همین خاطر هر ساله زمین‌لرزه‌های بزرگ و کوچک متعددی در آن رخ می‌دهد که گاه تبعات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای دارند. بنابراین برای کاهش خسارات ناشی از زلزله، ارتقای سطح آگاهی و آمادگی عمومی برای مواجهه با آن از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

زنگ تفریح زلزله!
کارشناسان از ضرورت تغییر روند برگزاری مانور زلزله و ایمنی در مدارس می‌گویند

ایران روی یکی از دو کمربند زلزله‌خیز جهان واقع شده است. کمربندی که 90 درصد خاک کشورمان را دربرمی‌گیرد. به همین خاطر هر ساله زمین‌لرزه‌های بزرگ و کوچک متعددی در آن رخ می‌دهد که گاه تبعات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای دارند. بنابراین برای کاهش خسارات ناشی از زلزله، ارتقای سطح آگاهی و آمادگی عمومی برای مواجهه با آن از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.