100 روز پس از فرار «غنی»
نگاهی به مسائل و چالش‌های پیش روی افغانستان

امروز دقیقاً 100 روز از فرار رئیس جمهور سابق افغانستان و تسلط طالبان بر کابل و متعاقب آن تشکیل دولت موقت از سوی این گروه می‌گذرد.