یادداشت عجیب «آرمان» درباره خشکی زاینده رود

یادداشت عجیب «آرمان» درباره خشکی زاینده رود

روزنامه آرمان در یادداشتی عجیب درباره خشکی زاینده رود به قلم فاضل میبدی نوشت: «نیم قرن است که ما در حال نابودکردن و زوال تمدن کهن اسلامی هستیم... در ادبیات سیاسی و اجتماعی ما شعار مرگ بر این و آن از مفهوم سازی الگوی مصرف مهم‌تر بوده است. تا سیاست خارجی ما با تیغ تجدیدنظر، جراحی نگردد، نه تنها بحران آب که هیچ بحرانی درست حل نخواهد شد».

ارسال دیدگاه