printlogo


«قصورپزشکی» جرم است

هوشنگ پوربابایی، حقوقدان و وکیل دادگستری ضمن رد اظهارات اخیر رئیس سازمان نظام پزشکی مبنی بر اینکه قصور پزشکی به نظر ما جرم نیست و باید با قاعده احسان با آن برخورد شود، گفت: قاعده احسان یکی از قواعد مهم فقهی و مبتنی بر نیکوکاری و فداکاری است و غیر از آن نیز معنی ندارد. کاری که پزشک انجام می‌دهد با قاعده احسان هماهنگ نیست و منافات دارد، زیرا پزشک دربرابر کاری که انجام می‌دهد دستمزد می‌گیرد و کسب منفعت می‌کند؛ پس نمی‌توانیم بگوییم چون نیکوکاری انجام می‌دهد پس مسئولیتی ندارد.