printlogo


شهرداران یک ماهه پروانه ساخت نهضت ملی مسکن را بدهند

رستم قاسمی، وزیر راه و شهررسازی در خصوص نهضت ملی مسکن با اشاره به امضای توافق‌نامه‌ای‌ با وزیر کشور، گفت: شهرداران باید در مدت یک ماه پروانه را بدهند و تسویه حساب آن نیز با وزارت راه ‌و شهرسازی است که هزینه آن را نیز تعریف کرده‌ایم؛ هم‌ اکنون این مسئله به استانداران ابلاغ شده است.