printlogo


داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد
رشد ۲۴ درصدی ازدواج «دهه شصتی‌ها» در بهار ۱۴۰۰

طی بهار امسال و در مقایسه با بهار سال گذشته، ازدواج مردان و زنان ۳۰ تا ۳۹ ساله که بخش بزرگی از آن‌ها را جوانان دهه 60 تشکیل می‌دهند با 24/7 درصد رشد روبه‌رو بوده است.
به گزارش ایسنا، بنابر آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، در بهار امسال ۷۰ هزار و ۲۳۲ مرد و زن ۳۰ تا ۳۹ ساله روانه خانه بخت شده‌اند.
در این مدت ۴۴ هزار و ۱۶۳ مرد و ۲۶ هزار و ۶۹ زن ۳۰ تا ۳۹ ساله به ترتیب با رشد 26/5و 21/8 درصدی در قیاس با آمار مشابه در بهار سال گذشته ازدواج کرده‌اند و در واقع سهم مردان دهه شصتی‌ از این ازدواج‌ها بیشتر از زنان بوده است.