printlogo


احتمال کمبود سرم ضد عقرب و مار در سال آینده
سالانه 60 هزار مورد عقرب‌زدگی ثبت می‌شود

رئیس گروه مدیریت بیماری‌‌های قابل انتقال بین انسان و حیوان وزارت بهداشت گفت: سالانه حدود 60 هزار مورد عقرب‌زدگی و 6 هزار مورد مارگزیدگی در کشور گزارش می‌شود. بهزاد امیری ضمن هشدار در خصوص احتمال کمبود پادزهر عقرب‌زدگی و مارگزیدگی در سال آینده به فارس گفت: برای درمان هر مورد عقرب‌زدگی، حدود دو تا سه آمپول سرم پادزهر عقرب و برای هر مورد مارگزیدگی حدود 10 تا 15 آمپول سرم پادزهر مار استفاده می‌شود. بر این اساس سالیانه حدود
150 هزار آمپول سرم پادزهر عقرب و 60 تا 90 هزار آمپول سرم پادزهر مار نیاز داریم.
از سال گذشته تا کنون، سرم‌سازی رازی دچار مشکلاتی در تولید سرم پادزهر مار شده است و نتوانسته تعهدات خود را به موقع اجرا کند.